Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden
Artikel I.                Huurprijzen

De prijzen vermeld op de website zijn opgegeven per stuk of eenheid. Alle vermelde huurprijzen zijn steeds exclusief 21% BTW en exclusief transport.
Prijzen gelden voor de huurperiode van  drie weekdagen ( bv maandag t/m woensdag) of één weekend (vrijdag t/m maandag), tenzij anders vermeld. De prijzen gelden voor de verhuring waarbij het gehuurde materiaal door de huurder wordt afgehaald en teruggebracht in het magazijn van Tamarillo bvba te Geel. Tamarillo bvba houdt zich het recht voor de huurprijzen op elk ogenblik aan te passen en deze vervolgens toe te passen op al haar lopende verhuurovereenkomsten. Een eventuele prijs-verhoging door Tamarillo bvba zal wel maximaal 5% bedragen. Indien de huurder, om welke reden dan ook, de huurovereenkomst annuleert of verbreekt, houdt Tamarillo bvba zich de mogelijkheid voor om annuleringskosten aan te rekenen ten bedrage van 10% van de voorziene totale verhuurprijs.

Voor langere termijnen gelieve contact op te nemen voor een offerte.

Bij laattijdige teruglevering geldt een tarief van 15% van de vermelde huurprijs per dag.

Artikel  II.  Kennisname
De huurder erkent uitdrukkelijk dat hij, vooraleer zijn aanvraag in te dienen, kennis heeft kunnen nemen en heeft genomen van de hierna volgende verhuurvoorwaarden o.a. via de website : www.tamarillo.be. Bij een bestelling verklaard de huurder uitdrukkelijke het aanvaarden van de verhuurvoorwaarden.

Artikel  III.              Verantwoordelijkheid

De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde artikels van het moment dat hij getekend heeft voor ontvangst van de goederen tot wij (Tamarillo bvba) aftekenen voor goede retourontvangst van de verhuurde artikels.
Ook dienen de gehuurde artikels na gebruik, proper en per onderdeel gesorteerd, terug aangeboden te worden.
Voor glazen, borden en bestek is de vaatwas inbegrepen. Wel vragen we de glazen ondersteboven in de rekken terug te bezorgen. Ook willen we vragen om zoveel mogelijk etensresten te verwijderen van de borden en bestek.
Linnen worden ook door ons gewassen. Eveneens vragen we hier kruimels en dergelijke zo goed mogelijk te verwijderen.
Abnormale verontreiniging of beschadiging geeft aanleiding tot extra reiniging en bijgevolg ook aanrekening van extra kosten of tot vergoeding van het artikel. Voorbeelden zijn ingebrand vet, kaarsvet in glaswerk of op linnen, brandgaten, scheuren.

Artikel    IV.             Waarborg

Bij elke verhuring dient verplicht een geldig rijbewijs of identiteitskaart getoond te worden.
Ook dient er vóór overgave van de verhuurde artikels een waarborg betaald te worden. Deze wordt, indien er geen schade of verlies van artikels is, en na volledige betaling van de factuur terugbetaald.
De waarborgsom wordt bepaald aan de hand van de gehuurde artikels.
De waarborg geeft nooit recht op interesten.
Beschadigde of verlies van artikels zullen afgetrokken worden van de waarborg.
De waarborgsom dient steeds cash betaald te worden bij ophaling of ontvangst van de artikels.

Artikel V.          Transport

U kan zelf de gevraagde goederen ophalen en terugbrengen.
Ook kunnen wij, indien u dit wenst, het transport voor u verzorgen. Hiervoor wordt steeds een offerte opgemaakt.

Artikel VI.              Klachten

Klachten dienen bij aangetekend schrijven aangeboden te worden ten laatste 8 kalenderdagen na levering van de goederen, uitvoering van de werken of ontvangst van het factuur met betrekking van de inhoud van dit factuur.

Artikel VII.           Sancties bij niet-betaling

Indien het factuur niet vereffend is binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitair en herroepelijk beding  verhoogd worden met 10 % en dit in toepassing van art. 1152 BW.
Deze vergoeding is forfaitair en kan bij afwijking van art. 1231 BW niet gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

Artikel VIII.         Betwisting

In geval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout en het Vredegerecht van het kanton Herentals bevoegd zijn.

© 2012 - 2018 Tamarillo BVBA - Traiteur & catering Geel